27
sep

Zhotoviteľ DIRT DRÁHY

1. Identifikácia objednávateľa:

Názov: CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH n.o.

Sídlo: Československej armády 4692/25, 080 01 Prešov

IČO: 51732718

Zastúpenie: Bc. Matúš Goga, riaditeľ

Kontaktná osoba pre predmetnú zákazku: Bc. Matúš Goga, 0911 512 413, goga@cpv.sk

2. Názov zákazky:

Zhotoviteľ DIRT DRÁHY

3. Miesto dodania predmetu zákazky:

Parc. reg. „C“ č. 14832/76, ostatná plocha o výmere 1597 m2 a parc. reg. „C“ č. 14832/80, ostatná plocha o výmere 3454 m2 evidovaných na liste vlastníctva č. 17050 na účely spojené s výstavbou súboru drobných stavieb (ďalej len “Dirt dráha”). Špecifikácia súboru drobných stavieb je zrejmá z prílohy č. 1 tejto Výzvy, ktorú tvorí Technická správa, Vzorový rez a Situácia s vyznačením Dirt dráhy.

4. Predpokladaný čas trvania zákazky:

Realizácia podľa projektovej dokumentácie : do 7 mesiacov od podpisu zmluvy na celý predmet zákazky.

5. Opis technického riešenia zákazky:

Stavebné objekty: Stavebným objektom sú jednotlivé trate navrhované užívateľom. Realizovať sa budú len povrchové úpravy. Neuvažuje sa s výkopovými prácami, dôjde iba k povrchovému zarovnaniu terénu a vytvoreniu dráhy podľa prílohy č. 1 tejto Výzvy, ktorú tvorí Technická správa, Vzorový rez a Situácia.

Príprava územia: Inžiniersko-geologický a hydrologický prieskum nie je k dispozícii, preto predpokladáme cca 20 cm humóznej hliny, ktorú bude potrebné odstrániť. Použije sa v okolí stavby. Za účelom vybudovania navrhovanej cyklistickej dráhy bude potrebné odstrániť humóznu vrstvu v hrúbke cca 20 cm. Humózna zemina sa uskladní na okraji stavby a po vybudovaní zemných konštrukcii sa použije na spätné ohumusovanie svahov. Prebytok sa rozprestrie v okolí cyklistickej plochy.

Zásady pri budovaní zemného telesa: Zemné teleso sa vybuduje z vhodnej zeminy pre budovanie násypov v zmysle STN 721002 (odporúčame piesčitú hlinu F1-F3 v zmysle spomínanej normy)

Zásady budovania násypových konštrukcii sú uvedené v STN 736133. Násypové konštrukcie sa vybudujú na zhutnenom podloží. Modul pružnosti podložia musí byť vyšší ako 30MPa.

Pri stavbe násypov sa zemina bude ukladať po vrstvách. Hrúbka vrstvy závisí od druhu a vlastností zemín a od účinnosti zhutňovacích prostriedkov. Navrhujeme ukladanie vo vrstvách max. 25cm. Požadovaná miera zhutnenia súdržných zemín je D min 95%.

Mieru zhutnenia pláne a ostatných zhutňovaných vrstiev je nutné preukázať statickými a dynamickými zaťažovacími kontrolnými skúškami, ktorých počet pre každú zhutnenú vrstvu musí byť väčší ako 3. Dodávateľ zemných prác je povinný dokladovať investorovi stavby výsledky skúšok, ktoré prekonzultuje so stavebným dozorom.

V prípade, že nebude možné zabezpečiť požadovanú mieru zhutnenia podložia je potrebné po dohode s geotechnikom urobiť vhodné technické opatrenia. Zabudovanie materiálu vzhľadom na konkrétne podmienky bude sledovať stavebný dozor za investora.

Po ukončení budovania zemného telesa sa svahy ohumusujú a osejú trávnym semenom. Odvedenie dážďovej vody je na terén a následne vsakovaním.

Zadefinovanie stavebných prác: Zemné práce.

 • Navezenie zeminy/drvené kamenivo
 • Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny
 • Svahovanie trvalých svahov v násype do projektovaných profilov
 • Rozprestretie ornice na svahoch
 • Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu

6. Stanovenie zmluvných podmienok:

Objednávateľ podpíše s úspešným uchádzačom zmluvu o dielo.

7. Lehota na predkladanie ponúk:

Do 28.10.2019 do 13,00 hod.

8. Obsah ponuky:

 • Konečná cena za celý predmet zákazky.
 • Zaslaním cenovej ponuky uchádzač vyjadruje súhlas :
  • údaje uvedené v jeho ponuke sú pravdivé,
  • porozumel týmto súťažným podkladom a že súhlasí s obchodnými podmienkami, uvedenými v tomto výberovom konaní,
  • súhlasi so spracovaním a zverejnením osobných údajov v cenovej ponuke.
 • doklady podľa bodu 9.

9. Podmienky účasti:

 • Doklad o oprávnení podnikať s uvedením požadovanej činnosti k predmetu zákazky t. j. výpis z obchodného registra alebo potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov alebo iné oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov.

10. Komunikácia medzi objednávateľom a záujemcami/uchádzačmi:

E-mailom alebo osobne.

11. Spôsob predloženia ponuky:

Objednávateľ požaduje predložiť ponuky osobne na adresu :

CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH n.o.
Československej armády 4692/25
080 01 Prešov

v uzatvorenej obálke s názvom: Neotvárať „Cenová ponuka DIRT DRÁHA“.

12. Mena a ceny uvádzané v ponuke:

Ponúkajúci uvedie cenu bez DPH a cenu s DPH v € (ak ponúkajúci nie je platiteľom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke). Cenová ponuka musí zahŕňať všetky náklady na predmet zákazky.

13. Náklady na ponuku:

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči objednávateľovi, bez ohľadu na výsledok žiadosti o cenovú ponuku.

14. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom:

Objednávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne telefonicky oznámi všetkým uchádzačom informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že prijíma jeho ponuku, ostatným oznámi, že neuspeli.

15. Ďalšie informácie objednávateľa:

 • Uchádzačom odporúčame vykonať obhliadku miesta stavby, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Miesto stavby je verejne prístupné, obhliadku si uchádzač vykoná samostatne, t.j. bez prítomnosti objednávateľa.
 • Objednávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie zákazky, pokiaľ:
  • nebola predložená žiadna ponuka alebo ani jeden uchádzač nesplnil podmienky objednávateľa,
  • predložené cenové ponuky sú vyššie ako finančné prostriedky vyčlenené objednávateľom na tento účel,
  • zmenili sa okolnosti, za ktorých bola zákazka vyhlásená.
 • Pokiaľ bude cenová ponuka v rozpore s usmerneniami v tejto výzve, s uchádzačom nebude uzatvorená zmluva o dielo a bude oslovený uchádzač, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí.
 • V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, objednávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí.

V Prešove, dňa 27.09.2019

Bc. Matúš Goga, riaditeľ