30
nov

Projektová dokumentácia – cyklistická cestička pri rieke Sekčov

1. Identifikácia objednávateľa:

Názov: CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH n.o.

Sídlo: Československej armády 4692/25, 080 01 Prešov

IČO: 51732718

Zastúpenie: Bc. Matúš Goga, riaditeľ

Kontaktná osoba pre predmetnú zákazku: Bc. Matúš Goga, 0911 512 413, goga@cpv.sk

2. Názov zákazky:

Projektová dokumentácia – cyklistická cestička pri rieke Sekčov.

3. Miesto dodania predmetu zákazky:

Osobne na adresu objednávateľa.

4. Predpokladaný čas trvania zákazky:

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné a stavebné povolenie : do 12 mesiacov od podpisu zmluvy na celý predmet zákazky.

5. Opis a rozsah predmetu zákazky:

 • Geodetické zameranie územia
 • Projektová dokumentácia pre územné a stavebné povolenie.

Požiadavky na projekt:

Teleso budúcej cyklistickej cestičky sa bude priamo napájať na existujúcu cestičku pre cyklistov ul. Rusínska. Ukončenie cestičky pre cyklistov bude na ul. Bardejovská. Na trase budúcej cyklistickej cestičky je potrebné riešiť podjazd pod mosty na ul. Rusínska, ul. Pod Táborom, ul. Bardejovská a železničný most. Celková odhadovaná dĺžka cyklistickej komunikácie je cca 2873 metrov a široká 3 metre.

 • odporúčané vedenie cyklistickej komunikácie v zmysle prílohy č. 2 „Odporúčané vedenie cyklistickej cestičky pri rieke Sekčov“,

Požiadavka na výsledný elaborát PD:

Projektová dokumentácia bude vypracovaná v slovenskom jazyku.

Objednávateľ vyžaduje odovzdať grafickú i textovú časť:

Geodetické zameranie územia

 • v písomnej (tlačenej) forme v 2 vyhotoveniach
 • v elektronickej forme na CD nosiči v 2 vyhotoveniach

Projektová dokumentácia pre územné a stavebné povolenie:

 • v písomnej (tlačenej) forme v 6 vyhotoveniach, rozpočet a výkaz výmer v 2 vyhotoveniach
 • V elektronickej forme na CD nosiči v 1 vyhotovení – grafickú časť vo formáte súborov DWG alebo DGN v súradnicovom systéme S-JSTK, tabuľkovú časť (rozpočet a výkaz výmer s výpočtom množstiev) vo formáte XLS, textovú časť vo formáte DOC.
 • V elektronickej forme na CD nosiči v 1 vyhotovení – grafickú časť vo formáte súborov DWG alebo DGN v súradnicovom systéme S-JSTK, tabuľkovú časť (rozpočet a výkaz výmer s výpočtom množstiev.
 • V elektronickej forme na CD nosiči v 1 vyhotovení – grafickú časť, textovú časť a tabuľkovú časť v PDF) vo formáte XLS, textovú časť vo formáte DOC.
 • Pre účely určenia na použitie PDZ a TDZ – tlač výkresov na to určených v 4 vyhotoveniach.

6. Stanovenie zmluvných podmienok:

Objednávateľ odošle objednávku na dielo.

7. Lehota na predkladanie ponúk:

Do 6.12.2019 do 13,00 hod.

8. Obsah ponuky:

 • Konečná cena za cely predmet zákazky.
 • Zaslaním cenovej ponuky uchádzač vyjadruje súhlas :
  • údaje uvedené v jeho ponuke sú pravdivé,
  • porozumel týmto súťažným podkladom a že súhlasí s obchodnými podmienkami, uvedenými v tomto výberovom konaní,
  • súhlasí so spracovaním a zverejnením osobných údajov v cenovej ponuke.

9. Podmienky účasti:

 • Doklad o oprávnení podnikať s uvedením požadovanej činnosti k predmetu zákazky t. j. výpis z obchodného registra alebo potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov alebo iné oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov.
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti projektanta – kategória dopravné stavby v zmysle zákona NR SR č. 138/1992 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov.
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti projektanta – kategória dopravné stavby v zmysle zákona NR SR č. 138/1992 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov.
 • Zoznam projektantov, ktorí sa zúčastnia na vypracovaní PD.
 • Zmluvný zodpovedný projektant bude zodpovedný za to, že všetci členovia projekčného kolektívu vlastnia odbornú spôsobilosť pre vybrané činnosti v stavebníctve.

10. Komunikácia medzi objednávateľom a záujemcami/uchádzačmi:

E-mailom alebo osobne.

11. Spôsob predloženia ponuky:

Objednávateľ požaduje predložiť ponuky osobne na adresu :

CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH n.o.
Československej armády 4692/25
080 01 Prešov

v uzatvorenej obálke s názvom: Neotvárať „Cenová ponuka Projektová dokumentácia – cyklistická cestička pri rieke Sekčov. „

12. Mena a ceny uvádzané v ponuke:

Ponúkajúci uvedie cenu bez DPH a cenu s DPH v € (ak ponúkajúci nie je platiteľom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke). Cenová ponuka musí zahŕňať všetky náklady na predmet zákazky.

13. Náklady na ponuku:

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči objednávateľovi, bez ohľadu na výsledok žiadosti o cenovú ponuku.

14. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom:

Objednávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne telefonicky oznámi všetkým uchádzačom informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že prijíma jeho ponuku, ostatným oznámi, že neuspeli.

15. Ďalšie informácie objednávateľa:

 • Uchádzačom odporúčame vykonať obhliadku miesta stavby, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Miesto stavby je verejne prístupné, obhliadku si uchádzač vykoná samostatne, t.j. bez prítomnosti objednávateľa. V cene uchádzača musia byť zahrnuté všetky priame i súvisiace náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie.
 • Objednávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie zákazky, pokiaľ:
  • nebola predložená žiadna ponuka alebo ani jeden uchádzač nesplnil podmienky objednávateľa,
  • predložené cenové ponuky sú vyššie ako finančné prostriedky vyčlenené objednávateľom na tento účel,
  • zmenili sa okolnosti, za ktorých bola zákazka vyhlásená.
 • Objednávateľ predpokladá, že uchádzač pri spracovaní osobných údajov zabezpečil písomné súhlasy dotknutých osôb. Objednávateľ žiada, aby bolo v ponuke uchádzača písomne uvedené, či tieto osobné údaje je objednávateľ oprávnený zverejniť alebo uvedie, či ide o dôverné informácie, ktoré nemožno zverejniť.
 • Pokiaľ bude cenová ponuka v rozpore s usmerneniami v tejto výzve, s uchádzačom nebude uzatvorená zmluva o dielo a bude oslovený uchádzač, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí.
 • V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, objednávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí.

V Prešove, dňa 30.11.2019

Bc. Matúš Goga, riaditeľ