ČO PONÚKAME?

V rámci športu sme sa zamerali na komunitu amatérskych cyklistov. Organizovaním alebo spoluorganizovaním cyklopodujatí v cestnej a horskej cyklistike chceme dať tomuto športu zaslúžené miesto v slovenskom športe. Úspešné výkony, ktoré dosahujú naši profesionálni športovci nám poskytujú motiváciu pre účastníkov cyklistickej série  cyklopodujatí. Cieľom je búrať hranice medzi profesionálnym a amatérskym podujatím, vytvoriť plnohodnotnú komunitu cyklistov všetkých vekových kategórií.

Strategické dokumenty cyklistickej dopravy a cykloturistiky sú neoddeliteľnou súčasťou rozvoja regiónov. Hodnotíme súčasný stav, navrhujeme aktivity a z nich plynúce opatrenia. Monitorujeme súčasný stav už existujúcej cyklistickej infraštruktúry v regiónoch Slovenska. Navrhujeme, projektujeme a pripomienkujeme pripravované cyklotrasy tak aby boli v súlade s národnou, krajskou cyklostratégiou. Aktívne sa podieľame na preznačení a značení v zmysle platnej STN normy a technického predpisu. Našou ambíciou je vytvoriť na východe Slovenska plnohodnotný a konkurencie schopný Európsky #CYKLOREGIÓN.

Založením celonárodnej kampane #doškolynabicykli sme iniciovali celospoločenskú požiadavku riešenia dopravných opatrení v oblasti dochádzania do školských a predškolských zariadení.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA :

Nezisková organizácia CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH n.o. bola založená dňa 14.5.2018 rozhodnutím č. OVVS-614/2018-NO, Okresný úrad Prešov, odbor všeobecnej vnútornej správy, oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík, Námestie slobody 3, 081 92, Prešov. Štatutárny zástupca a výkonný riaditeľ je Matúš Goga

CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH n.o.
Rusínska 15307/5, 080 01 Prešov
IČO : 51732718
DIČ : 2120760708
IČ-DPH : SK2120760708

Názov banky : Fio banka, a.s.
Číslo účtu : 2601452706/8330
IBAN : SK2183300000002601452706
BIC/SWIFT : FIOZSKBAXXX


➥ ŠTATÚT NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE POSKYTUJÚCEJ VŠEOBECNE PROSPEŠNÉ SLUŽBY | stiahnúť / zobraziť
➥ ROZHODNUTIE O ZÁPISE DO REGISTRA NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ POD Č. OVVS-614/2018-NO | stiahnúť / zobraziť
➥ ZÁPIS ZO ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY 23.5.2018 | stiahnúť / zobraziť
➥ VÝROČNÁ SPRÁVA CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH n.o. ZA ROK 2018 | stiahnúť / zobraziť
➥ VÝROČNÁ SPRÁVA CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH n.o. ZA ROK 2019 | stiahnúť / zobraziť
➥ VÝROČNÁ SPRÁVA CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH n.o. ZA ROK 2020 | stiahnúť / zobraziť
➥ ZÁPIS ZO ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY 23.12.2020 | stiahnúť / zobraziť
➥ VÝROČNÁ SPRÁVA CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH n.o. ZA ROK 2020 | stiahnúť / zobraziť

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE OBČIANSKÉ ZDRUŽENIE :

Občianske združenie CYCLING FOR ALL o.z. bolo založené dňa 15.10.2020 zápisom do registra občianskych združení č. VVS/1-900/90-59960, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29. Štatutárny zástupca a predseda združenia je Matúš Goga.

CYCLING FOR ALL o.z.
Ruskov 553, 044 19 Ruskov
IČO : 53317505
DIČ : 2121344302

Názov banky : Fio banka, a.s.
Číslo účtu : 2802011800 / 8330
IBAN : SK0283300000002802011800
BIC/SWIFT : FIOZSKBAXXX


➥ STANOVY OBČIANSKÉHO ZDRUŽENIA | stiahnúť / zobraziť
➥ ROZHODNUTIE O PRIDELENÍ IDENTIFIKAČNÉHO ČÍSLA (IČO) | stiahnúť / zobraziť
➥ ZÁPISNICA Z USTANOVUJÚCEJ ČLENSKEJ SCHÔDZE ZO DŇA 29.9.2020 | stiahnúť / zobraziť

OFICIÁLNE LOGO „CPV“

Logo CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH™, v skratke „CPV“ je zložené z grafického motívu cyklistutypografického písma. Logo je doplnené o tri línie, ktoré sa zbiehajú na pomyselnom sedle cyklistu. Línie predstavujú tri druhy využitia bicykla a to na dopravný účel, na rekreačný účel a na športový účel, kedy je jazdec v aerodynamickej pozícii. Celkový sklon loga zľava – doprava predstavuje dynamiku jazdy na bicykli. 

OFICIÁLNE LOGO CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH™
(NA STIAHNUTIE VO FORMATE .PDF)

REKLAMA NA WWW.CYKLISTIKAPREVSETKYCH.SK

O reklamu na web stránke www.cyklistikaprevsetkych.sk v priestore kalendára cyklopodujatí je možné požiadať na e-mail: info (at) cpv.sk
Forma a umiestnenie reklamy je individuálne na základe požiadaviek záujemcu.

QUID PRO QOU

Umiestnenie Vášho cyklopodujatia v priestore cyklokalendára je bezplatné. Výmenou za propagáciu Vášho podujatia Vás týmto prosíme o zverejnenie Nášho oficiálneho loga CPV na propagačných materiáloch Vášho cyklopodujatia.