ČO PONÚKAME?

V rámci športu sme sa zamerali na komunitu amatérskych cyklistov. Organizovaním alebo spoluorganizovaním cyklopodujatí v cestnej a horskej cyklistike chceme dať tomuto športu zaslúžené miesto v slovenskom športe. Úspešné výkony, ktoré dosahujú naši profesionálni športovci nám poskytujú motiváciu pre účastníkov cyklistickej série  cyklopodujatí. Cieľom je búrať hranice medzi profesionálnym a amatérskym podujatím, vytvoriť plnohodnotnú komunitu cyklistov všetkých vekových kategórií.

Strategické dokumenty cyklistickej dopravy a cykloturistiky sú neoddeliteľnou súčasťou rozvoja regiónov. Hodnotíme súčasný stav, navrhujeme aktivity a z nich plynúce opatrenia. Monitorujeme súčasný stav už existujúcej cyklistickej infraštruktúry v regiónoch Slovenska. Navrhujeme, projektujeme a pripomienkujeme pripravované cyklotrasy tak aby boli v súlade s národnou stratégiou. Aktívne sa podieľame na preznačení a značení v zmysle platnej STN normy a technického predpisu. Našou ambíciou je vytvoriť na východe Slovenska plnohodnotný a konkurencie schopný Európsky #CYKLOREGIÓN.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE :

Nezisková organizácia CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH n.o. bola založená dňa 14.5.2018 rozhodnutím č. OVVS-614/2018-NO, Okresný úrad Prešov, odbor všeobecnej vnútornej správy, oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík, Námestie slobody 3, 081 92, Prešov. Štatutárny zástupca a výkonný riaditeľ je Matúš Goga

CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH n.o.
Rusínska 15307/5, 080 01 Prešov
IČO : 51732718
DIČ : 2120760708
IČ-DPH : SK2120760708

Názov banky : Fio banka, a.s.
Číslo účtu : 2601452706/8330
IBAN : SK2183300000002601452706
BIC/SWIFT : FIOZSKBAXXX


➥ ŠTATÚT NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE POSKYTUJÚCEJ VŠEOBECNE PROSPEŠNÉ SLUŽBY | stiahnúť / zobraziť
➥ ROZHODNUTIE O ZÁPISE DO REGISTRA NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ POD Č. OVVS-614/2018-NO | stiahnúť / zobraziť
➥ ZÁPIS ZO ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY 23.5.2018 | stiahnúť / zobraziť
➥ VÝROČNÁ SPRÁVA CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH n.o. ZA ROK 2018 | stiahnúť / zobraziť
➥ VÝROČNÁ SPRÁVA CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH n.o. ZA ROK 2019 | stiahnúť / zobraziť 

Od roku 2020 sme svoje aktivity rozšírili na podnikateľskú činnosť v oblasti rozvoja cyklistickej dopravy, cykloturistiky a cyklistiky. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 39696/P.

CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH s.r.o.
Československej armády 4692/25, 080 01 Prešov

IČO : 52882381
DIČ : 2121170579
IČ-DPH: SK2121170579

Názov banky : Fio banka, a.s.
Číslo účtu : 2102001118 / 8330
IBAN : SK1883300000002102001118
BIC/SWIFT : FIOZSKBAXXX

Občianske združenie bolo založené v roku 2020 v registri občianskych združení vedeným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29 pod registračným číslom VVS/1-900/90-59960, dňa 15.10.2020. Štatutárnym orgánom združenia je Bc. Matúš Goga, predseda združenia.
 
CYCLING FOR ALL o.z.
Ruskov 553, 04419 Ruskov
 
IČO : 53317505
DIČ : 2121344302
 
Názov banky : Fio banka, a.s.
Číslo účtu : 2802011800 / 8330
IBAN : SK0283300000002802011800
BIC/SWIFT : FIOZSKBAXXX

OFICIÁLNE LOGO „CPV“

Logo CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH™, v skratke „CPV“ je zložené z grafického motívu cyklistutypografického písma. Logo je doplnené o tri línie, ktoré sa zbiehajú na pomyselnom sedle cyklistu. Línie predstavujú tri druhy využitia bicykla a to na dopravný účel, na rekreačný účel a na športový účel, kedy je jazdec v aerodynamickej pozícii. Celkový sklon loga zľava – doprava predstavuje dynamiku jazdy na bicykli. 

OFICIÁLNE LOGO CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH™
(NA STIAHNUTIE VO FORMATE .PDF)

REKLAMA NA WWW.CYKLISTIKAPREVSETKYCH.SK

O reklamu na web stránke www.cyklistikaprevsetkych.sk v priestore kalendára cyklopodujatí je možné požiadať na e-mail: info (at) cpv.sk
Forma a umiestnenie reklamy je individuálne na základe požiadaviek záujemcu.

QUID PRO QOU

Umiestnenie Vášho cyklopodujatia v priestore cyklokalendára je bezplatné. Výmenou za propagáciu Vášho podujatia Vás týmto prosíme o zverejnenie Nášho oficiálneho loga CPV na propagačných materiáloch Vášho cyklopodujatia.